Do sądu można wnieść sprawę gospodarczą w formie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. W takim przypadku strony mogą porozumieć się przed sądem w sprawie możliwości polubownego zakończenia sporu. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, sąd może rozstrzygnąć sprawę na podstawie przepisów prawa cywilnego lub prawa pracy. W przypadku spraw gospodarczych rozstrzyganych na podstawie prawa cywilnego, sąd bierze pod uwagę interesy obu stron. Natomiast w przypadku spraw gospodarczych rozstrzyganych na podstawie prawa pracy, sąd bierze pod uwagę interes pracodawcy.

Porozmawiajmy - Zadzwoń