Sąd może rozstrzygać spory gospodarcze między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a osobami fizycznymi. Do sądu można wnieść pozew o zapłatę, o ustalenie, że dłużnik jest winny wykonania umowy, a także w sprawach o ochronę dóbr osobistych przedsiębiorcy. Wiele spraw gospodarczych rozstrzyganych jest przez sądy powszechne, ale istnieją też sądy gospodarcze. Do sądu gospodarczego wnosi się pozew w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, o naruszenie praw autorskich, o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, o ochronę danych osobowych, a także w sprawach o środki ochrony prawnej przemysłowej.

Porozmawiajmy - Zadzwoń